Skip to main content
 • Español
 • English
 • Nederlands

Privacyverklaring Stichting Pan de Vida

Stichting Pan de Vida, gevestigd in Aalten (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Info@pandevida.nl
www.pandevida.nl

Postbus 32
7120 AA Aalten
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Pan de Vida verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Pan de Vida verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling/incasso.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Stichting Pan de Vida verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze bewaarplicht en of ANBI eisen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Pan de Vida neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Pan de Vida) tussen zit. Stichting Pan de Vida gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Exact online: online boekhoudpakket voor de registratie van donateurs, banktransacties en betalingen.
 • Mailchimp: voor de digitale registratie en verwerking van de nieuwsbrief.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Pan de Vida bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en adres, inclusief woonplaats en land, van de geïncasseerde.

Reden: verwerking incasso-opdracht.
Bewaartermijn: 7 jaar, i.v.m. bewaarplicht Belastingdienst.

 • De IBAN (rekeningnummer) van de geïncasseerde.

Reden: verwerking incasso-opdracht.
Bewaartermijn: 7 jaar, i.v.m. bewaarplicht Belastingdienst.

 • Plaats en datum van ondertekening.

Reden: verwerking incasso-opdracht.
Bewaartermijn: 7 jaar, i.v.m. bewaarplicht Belastingdienst.

 • Handtekening van de geïncasseerde.

Reden: verwerking incasso-opdracht.
Bewaartermijn: 7 jaar, i.v.m. bewaarplicht Belastingdienst.

 • E-mailadres (optioneel)

Reden: verwerking incasso-opdracht.
Bewaartermijn: 7 jaar, i.v.m. bewaarplicht Belastingdienst.

 • Telefoonnummer (optioneel)

Reden: verwerking incasso-opdracht.
Bewaartermijn: 7 jaar, i.v.m. bewaarplicht Belastingdienst.

Stichting Pan de Vida verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Pan de Vida blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pan de Vida gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pan de Vida gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Pan de Vida en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pandevida.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Pan de Vida wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Pan de Vida neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pandevida.nl

Stichting Pan de Vida

Postbus 32
7120 AA Aalten
Nederland

Steun ons

Website met liefde gemaakt door: